PL EN FR DE ESP JP

1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj edukację najmłodszych Gdańszczan przekazując 1,5% podatku.KRS 0000286430 Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć
Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo g1d logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian
Oliwski Ratusz Kultury

Wiwat Szymborska! Konkurs literacki i plastyczny

wydarzenie wielodniowe, 2023.08.21 - 2023.10.23
w ramach projektu Fundacja Wspólnota Gdańska
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Wiwat Szymborska!
Trójmiejski Konkurs Poetycki na Limeryk|Lepiej|Odwódkę|Altruitkę
Trójmiejski Konkurs Plastyczny na Wyklejankę


Zrób kolaż – wyklejankę, napisz limeryk – spróbuj poczuć się jak Wisława Szymborska! Ogłaszamy trójmiejski konkurs dla młodzieży i dorosłych, organizowany przez Fundację Wspólnota Gdańska. Jest o co walczyć - autorzy najlepszych prac odwiedzą mieszkanie Noblistki w Krakowie! Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody książkowe.

Wiwat Szymborska – inspirująca, wzruszająca, bawiąca, refleksyjna… Urodzona sto lat temu, mistrzyni słowa, królowa błyskotliwych fraz, tłumaczka, której poezję przetłumaczono na pięćdziesiąt języków, do tego autorka dowcipnych wyklejanek, z nieodłączną filiżanką kawy i papierosem, miłośniczka kiczu i serialu „Niewolnica Isaura”, uhonorowana Orderem Orła Białego.

Wróćmy do Jej twórczości, spójrzmy na świat Jej oczyma. Zapraszamy do zabawy w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież w wieku 14-18 lat oraz osoby dorosłe.

Do poniedziałku, 23 października 2023 (do godz. 16.00), należy zgłaszać prace plastyczne wykonane ręcznie w technice kolażu, w formacie A3 lub A4 oraz krótkie formy poetyckie inspirowane limerykami Szymborskiej lub stworzonymi przez Nią gatunkami: lepiejem, odwódką i altruitką. Ogłoszenie wyników, połączone z wystawą najciekawszych prac, nastąpi 28 października br.

Tematyka dowolna, a jedynym ograniczeniem jest forma i… wyobraźnia! Bawmy się więc słowem, znaczeniami, metaforą, kontrastem, paradoksem.

Konkursy są organizowane w ramach świętowania setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej w Oliwskim Ratuszu Kultury. Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspólnota Gdańska, partnerem Fundacja Wisławy Szymborskiej, Wydawnictwo „Tytuł” i Fundacja MiastoKreacja, patronat medialny - Trójmiasto.pl.
Projekt „Wiwat Szymborska!” jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.


------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

KARTA UCZESTNIKA - Trójmiejski Konkurs Plastyczny na Wyklejankę


Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w Trójmiejskim Konkursie Plastycznym na Wyklejankę inspirowaną twórczością lub postacią Wisławy Szymborskiej.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Konkurs trwa od 21 sierpnia do 23 października 2023.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiwat Szymborska!”, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. Partnerzy projektu: Fundacja MiastoKreacja, Wydawnictwo Tytuł. Patronami medialnymi są portal Trójmiasto.pl i Radio Pogoda.
CELE KONKURSU
 1. popularyzowanie twórczości i osoby Wisławy Szymborskiej – tegorocznej patronki literackiej, ustanowionej przez Sejm RP z okazji setnej rocznicy Jej urodzin
 2. promowanie amatorskiej twórczości plastycznej jako przejawu osobistego rozwoju
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wyklejanki – pracy plastycznej w technice kolażu. Tematyka dowolna.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. wiek 14-18 lat
  2. powyżej 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 4. Wyklejanki należy wykonać analogowo (ręcznie) w formacie A3 lub A4.
 5. Prace muszą być wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
 6. Uczestnik zgłaszając prace oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 7. Każda wyklejanka powinna być opatrzona tytułem i mieścić się na jednym arkuszu papieru.
 8. Na odwrocie arkusza należy zamieścić imię i nazwisko autora.
 9. Wyklejanki z załączoną wypełnioną Kartą Uczestnika można zgłaszać do konkursu:
  1. pocztą tradycyjną na adres: Oliwski Ratusz Kultury, 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, z dopiskiem na kopercie: Wiwat Szymborska! Konkurs plastyczny
  2. dostarczając osobiście do siedziby Organizatora w zamkniętej, opisanej kopercie.
 10. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 października 2023 o godz. 16.00.
NAGRODY
 1. Utwory konkursowe będą ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Organizatora, przedstawiciel Fundacji Wisławy Szymborskiej, przedstawiciela Wydawnictwa Tytuł.
 2. Główną nagrodą jest wizyta w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie jesienią br. Termin zostanie ustalony indywidualnie po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator pokrywa koszty podróży zwycięzców na trasie Trójmiasto – Kraków – Trójmiasto.
 3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Wisławy Szymborskiej.
WYNIKI
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym spotkaniu z udziałem publiczności, w Oliwskim Ratuszu Kultury, 28 października 2023.
 2. Laureaci zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Wybór najciekawszych prac będzie prezentowany w Oliwskim Ratuszu Kultury w dniach 28-29 października 202
 4. Najciekawsze prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Organizatora Facebook/WspolnotaGdanska.
ZGODY
 1. Zgłaszając utwory do konkursu Uczestnik bądź jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich):
  1. wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wizerunku w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas spotkania 28 października 2023, na potrzeby dokumentowania i promocji konkursu,
  2. wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tego wizerunku za pośrednictwem wszystkich dostępnych Organizatorowi kanałach informacyjnych, w tym strony internetowej, Facebook, YouTube, Instagram, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)),
  3. wyraża zgodę na używanie imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora,
  4. udziela zgody na nieodpłatną licencję niewyłączną do utworów zgłaszanych w ramach konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie wybranym,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika na potrzeby udziału w konkursie oraz związanych z tym działań promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do wykluczenia zgłoszenia z konkursu w przypadku stwierdzenia niepełnych, nieczytelnych, bądź nieprawdziwych danych w Karcie Uczestnika.
 2. Sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.


--------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

KARTA UCZESTNIKA - Trójmiejski Konkurs Poetycki na Limeryk|Lepiej|Odwódkę|Altruitkę 


Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w Trójmiejskim Konkursie Poetyckim na Limeryk|Lepiej|Odwódkę|Altruitkę inspirowaną twórczością Wisławy Szymborskiej.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Konkurs trwa od 21 sierpnia do 23 października 2023.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiwat Szymborska!”, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. Partnerzy projektu: Fundacja MiastoKreacja, Wydawnictwo Tytuł. Patronami medialnymi są portal Trójmiasto.pl i Radio Pogoda.
CELE KONKURSU
 1. popularyzowanie twórczości i osoby Wisławy Szymborskiej – tegorocznej patronki literackiej, ustanowionej przez Sejm RP z okazji setnej rocznicy Jej urodzin
 2. promowanie amatorskiej twórczości pisarskiej jako przejawu osobistego rozwoju.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego utworu poetyckiego, inspirowanego formami używanymi przez Wisławę Szymborską: limeryku, lepieja, odwódki lub altruitki. Tematyka dowolna.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. wiek 14-18 lat
  2. powyżej 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory.
 4. Utwory muszą być napisane w sposób czytelny, w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
 5. Uczestnik zgłaszając utwory oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 6. Utwory z załączoną wypełnioną Kartą Uczestnika można zgłaszać do konkursu:
  1. pocztą elektroniczną na adres: konkursy@wspolnotagdanska.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Oliwski Ratusz Kultury, 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, z dopiskiem na kopercie: Wiwat Szymborska! Konkurs poetycki,
  3. dostarczając osobiście do siedziby Organizatora.
 7. Forma zapisu utworów:
  1. W formie elektronicznej każdy utwór powinien być zapisany w oddzielnym pliku Word, nazwa każdego pliku nazwana zgodnie ze schematem: nazwisko.imię.limeryk01 (lub lepiej01, odwodka01, altruitka01)
  2. W formie papierowej każdy utwór powinien być zapisany na osobnym arkuszu papieru, każdy arkusz oprócz tekstu powinien zawierać imię i nazwisko autora.
 8. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 października 2023 o godz. 16.00.

NAGRODY
 1. Utwory konkursowe będą ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Organizatora, przedstawiciel Fundacji Wisławy Szymborskiej, przedstawiciela Wydawnictwa Tytuł.
 2. Główną nagrodą jest wizyta w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie jesienią br. Termin zostanie ustalony indywidualnie po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator pokrywa koszty podróży zwycięzców na trasie Trójmiasto – Kraków – Trójmiasto.
 3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Wisławy Szymborskiej.
WYNIKI
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym spotkaniu z udziałem publiczności, w Oliwskim Ratuszu Kultury, 28 października 2023.
 2. Laureaci zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Wybór najciekawszych prac będzie prezentowany w Oliwskim Ratuszu Kultury w dniach 28-29 października 202
 4. Najciekawsze prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Organizatora Facebook/WspolnotaGdanska.
ZGODY
 1. Zgłaszając utwory do konkursu Uczestnik:
  1. wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wizerunku w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas spotkania 28 października 2023, na potrzeby dokumentowania i promocji konkursu,
  2. wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tego wizerunku za pośrednictwem wszystkich dostępnych Organizatorowi kanałach informacyjnych, w tym strony internetowej, Facebook, YouTube, Instagram, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)),
  3. wyraża zgodę na używanie imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora,
  4. udziela zgody na nieodpłatną licencję niewyłączną do utworów zgłaszanych w ramach konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie wybranym,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika na potrzeby udziału w konkursie oraz związanych z tym działań promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do wykluczenia zgłoszenia z konkursu w przypadku stwierdzenia niepełnych, nieczytelnych, bądź nieprawdziwych danych w Karcie Uczestnika.
 2. Sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl